Články autora

admin

Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Viléma Sachera

Vilém Sacher se narodil 17. 2. 1907 v Prostějově. Vyrůstal v početné rodině krejčího. Maturoval na prostějovském reálném gymnáziu (1925) a jako vynikající student byl doporučen na vojenskou akademii v Hranicích (1925–1927). Po jejím absolvování sloužil jako poručík u 105. dělostřeleckého pluku v Českých Budějovicích. 1934–1937 pokračoval ve studiu na Vysoké škole válečné v Praze, poté byl v hodnosti kapitána přeložen na velitelství...

Dnes uplyne 125 let od úmrtí dramatika Ladislava Stroupežnického

Ladislav Stroupežnický se narodil 6. 1. 1850. Po dvouletém studiu na reálce nejprve působil jako praktikant u svého otce, který byl hospodářským správcem. Roku 1873 se přestěhoval do Prahy, kde byl úředníkem v pojišťovně, krátce pracoval v redakci Humoristických listů, od roku 1878 byl zaměstnán jako písař pražského magistrátu. V letech 1882 – 92 byl...

Dnes uplyne 15 let od úmrtí výtvarníka a básníka Jiřího Koláře

Básník, malíř, grafik a autor koláží Jiří Kolář byl výraznou osobností skupiny 42. Ve shodě s její poetikou literární a výtvarnou, čerpal náměty svých básní ze života velkoměsta, zvláště pak chudých periferií. Narodil se 24. 9. 1914 v Protivíně. Vychodil zde obecnou školu, potě měšťanskou v Kladně. Po vyučení truhlářem vystřídal řadu zaměstnání. Po válce krátce vedl organizaci...

Dnes oslaví 90. narozeniny spisovatel a překladatel Vladimír Mikeš

Vladimír Mikeš se narodil 11. 8. 1927 v Chocni. Obecnou školu navštěvoval v rodišti (v něm žil až do roku 1954). Studoval reálné gymnázium ve Vysokém Mýtě (1938–46), bohemistiku, romanistiku a srovnávací literatury na FF UK (u Václava Černého). Studium ukončil roku 1951 diplomovou prací Český romantismus před rokem 1848 a po něm. Před nástupem vojenské...

Dnes by oslavil 85. narozeniny prozaik a humorista Miloslav Švandrlík

Miloslav Švandrlík se narodil 10. 8. 1932 v Praze. Otec byl řidičem, oba rodiče se ochotnicky věnovali divadlu. Od roku 1947 Švandrlík dva roky navštěvoval dramatické a poté pedagogické oddělení Městské hudební školy v Praze a necelý rok pracoval jako pomocný dělník. V letech 1950-51 absolvoval Státní kurz pro přípravu pracujících na vysoké školy, od roku 1951 studoval...

Dnes oslaví 85. narozeniny spisovatel Vladimír Páral

Vladimír Páral se narodil 10. 8. 1932 v Praze. Otec byl důstojníkem generálního štábu Čs. armády. Dětství a dospívání prožil Páral v Brně, kam se rodina přestěhovala záhy po jeho narození. Maturoval na brněnském reálném gymnáziu (1950) a poté začal studovat na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně. Po roce přešel na nově založenou Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kde...

Dnes oslaví 75. narozeniny spisovatel Karol Sidon

Karol Sidon – prozaik, dramatik, esejista, filmový scenárista, se narodil 9. 8. 1942 v Praze.  Jeho otec se za protektorátu stal obětí holokaustu. Sidon žil od roku 1944 jen s matkou, která se v roce 1948 znovu provdala. Po maturitě na jedenáctileté střední škole (1959) pracoval jako zemědělský dělník a kulisák. V letech 1960–1964 studoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU (absolvoval...

Dnes by oslavila 95. narozeniny spisovatelka Marie Kubátová

Marie Kubátová (dívčím jménem Kutinová) – prozaička, dramatička, autorka knih pro děti a mládež, se narodila 8. 8. 1922 v Praze. Otec, ing. Jan Kutina, vedl do roku 1948 nakladatelství (edice tělovýchovných materiálů), matka PhMr. Amálie Kutinová (1895–1965) byla folkloristka a autorka knih pro děti (mj. cyklus Gabra a Málinka). Kubátová studovala na klasickém gymnáziu a...

Dnes uplyne 110 let od narození spisovatelky Anny Hostomské

Anna Hostomská – hudební redaktorka, spisovatelka a překladatelka, se narodila 6. 8. 1907 v Táboře. Pocházela ze známé pelhřimovské hudbymilovné rodiny, absolvovala gymnázium v Pelhřimově, fakultu v Lyonu a UK v Praze (1936 – 1939 a 1945 – 1947). Dlouhá léta (1929 až 1962) působila v Československém rozhlasu a připravila velké množství hudebně popularizačních pořadů a...

Dnes uplyne 165 let od úmrtí spisovatele F. L. Čelakovského

František Ladislav Čelakovský se narodil 7. 3. 1799 ve Strakonicích jako syn tesaře. Studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích a v Písku. Roku 1817 odešel na filozofii do Prahy. Filosofická studia nedokončil a do roku 1829 se živil jako soukromý vychovatel, poté překládal bohosloveckou literaturu a redigoval po jazykové stránce Časopis pro katolické duchovenstvo. Roku 1834...