Dnes oslaví 55. narozeniny básník Norbert Holub

Norbert Holub se narodil 7. 4. 1966 v Jihlavě. Gymnázium absolvoval v Brně (1984). Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (v době studia Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, absolvoval roku 1990). Pracoval jako internista, nefrolog a nukleární lékař v jihlavské nemocnici (1992–2006), poté v brněnském Masarykově onkologickém ústavu (2006–2008) a od roku 2008 v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Zabývá se psychosomatikou a psychosociálním pojetím medicíny.

První literární pokusy Norberta Holuba jsou spojeny s literárními soutěžemi Halasův Kunštát a Generace. Od devadesátých let publikuje básně, eseje a recenze v časopisech Iniciály, Rok, Box, Weles, Tvar, Neon, Host, Aluze, Psí víno, Listy, Rozrazil, Literární noviny, Filmové listy, Scriptum, A2 a v příloze deníku Právo Salon. Patří k neformálnímu okruhu básníků sdružených kolem Víta Slívy (tzv. okruh Králova pole, resp. gymnázia v Brně – Králově poli): od 80. letech k němu patřili mj. Petr Hrbáč, Robert Fajkus, Věra Rosí, od 90. let také Bogdan Trojak, Vojtěch Kučera, Ondřej Slabý aj. Ve své esejistice se věnuje problematice literatury na internetu, ale především vytváří tzv. „psychosomatické portréty“ tvůrčích osobností (mj. Ivana Diviše, Vladimíra Holana, Františka Halase). Jako esejista se také zabývá životem a dílem Jana Zábrany, pro rozhlas připravil pořad ze Zábranových deníků a je editorem webových stránek www.janzabrana.cz. Věnuje se také překladatelské činnosti, přeložil texty Josifa Brodského, Vladimíra Vysockého, Romana Wojaczeka. Na internetovém serveru Almanach wagon publikoval cyklus Osobní spis, jenž tvoří básnické texty vepsané do běžně užívaných přetištěných formulářů. Tyto práce Holub též veřejně vystavoval: Café Voliéra (Ostrava, 2003), Zarabanda (Děčín, 2005), Café Nocturno (Jihlava, 2006), Galerie U Mloka (Olomouc, 2007), Galerie Smečky (Praha, 2008) a Místo Galerie (Brno, 2008).

Holubovu poezii provází exaktnost, zvláštní odstup až necitelnost při vnímání a pozorování reality. Dedikace, názvy částí sbírek, reálná jména v názvech básní odkazují ke konkrétním tvůrcům, textům, výtvarným dílům, kulturním i každodenním událostem. Od prvotiny Zrcadlo pod jevištěm autor pracuje s množstvím intertextových odkazů k literárním i jiným dílům, bohatě aluzivní struktura jeho textů se tak blíží k postupům literárního postmodernismu. Tematiku Holubovy poezie zčásti určuje autorovo civilní povolání lékaře – je pro něj lákavá možnosti převést do básnického textu zážitky z prostředí, kde se potkává naděje a beznaděj, život a smrt, sentiment a cynismus.
Holuba provokuje ustálená básnická forma sonetu, možnost variování jeho kompozice i významové struktury, která může vést k aktualizaci, ale také destrukci tradiční formy. Sbírky Cizí sonety, Úplně úzké úly a Suché sochy stínů jsou sestaveny z básní, které různou měrou odpovídají této čtrnáctiveršové formě, jež bývá spojována s příznaky stylové vznešenosti – v Holubových sonetech je ovšem tato konvence porušována, jsou v nich přítomny odvážné obrazy tělesnosti a jiné apoetické výjevy. Holub s odstupem a chladem předává až pitevní zprávu o lidské existenci a také o tvorbě i recepci tvorby. V Úplně úzkých úlech pokračuje experiment se čtrnácti verši v básni, z prostředků převládá pro Holuba typická zvukomalba, provokativní přirovnání, kontrast, paradox, černý humor, vulgarita. Samoúčelná zaumnost vyvolaná tématem, motivem či zvukomalbou kontrastuje se schopností vložit do verše racionální sentenci i drsnou věcnost, zaznamenat střet duchovního s profánním, vysokého s nízkým. Holuba zajímá pomíjivost, zdánlivost, téma nemoci, tělesnost, motivy lidských útrob, výměšků. Suché sochy stínů opakují autorova tradiční témata a přidávají zprávy z rodinné a osobní anamnézy. Sbírka demonstruje potřebu odpoetizovat a odmytizovat tradiční hodnoty. Atomizace, rezignace na celistvost, odcizení provázejí výraz, formu i význam shromážděných textů. Sbírka Status idem je souborem Holubových básnických textů let 1998–2005 a vytváří nesonetovou protiváhu předcházejících tří sbírek. Do těsné blízkosti se zde dostávají střípky osobního a profesního života a soukromé i veřejné reality.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře