Dnes uplyne 150 let od úmrtí spisovatele J. K. E. Vocela

Jan Křtitel Erazim Vocel byl český romantický básník, dramatik, zakladatel české archeologie jako vědního odvětví, kulturní historik a národní buditel, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu. Narodil se 23. 8. 1802 v Kutné Hoře. Byl synem pekaře. Původně se jmenoval Wotzel, ale jméno si jako student nechal změnit. Po absolvování obecné školy v Kutné Hoře jej katecheta doporučil ke studiu v Praze do piaristického gymnázia v Panské ulici. Dále jeden rok studoval filozofii na pražské univerzitě a odešel na práva na Vídeňskou univerzitu. Tam se seznámil s Františkem Palackým, který se stal jeho celoživotním přítelem, stejně jako malíř Josef Vojtěch Hellich. Roku 1837 studoval soukromě malířství u Jakoba Beckera v Düsseldorfu. Jako chudý literát se musel živit vyučováním, zprvu učil češtinu hraběte Otakara Černína, dále dělal vychovatele ve šlechtických rodinách, nejprve u markýze Pallaviciniho, dále v rodině Leopolda Šternberka, knížete Salm-Salma a od roku 1839 nastoupil jako knihovník paláci hraběte Harracha, tam také vyučoval děti. To mu umožnilo hojně cestovat (Uhry, Benátky, Řím, Neapol, Solnohradsko, Holandsko, Belgie, Německo). Jeho zálibou bylo kreslení a malování památek a krajinomalba.

Po návratu do Prahy se stýkal s čelnými představitel vlastenecké společnosti, spřátelil se s Josefem Jungmannem a dalšími obrozenci. Na pozvání Palackého a Jana Norberta Neuberka se stal roku 1843 prvním jednatelem Sboru archeologického musea českého a zároveň po Pavlu Josefu Šafaříkovi převzal redakci Časopisu českého muzea.

V roce 1848 vstoupil do řad pracovníků muzea jako kurátor, stal se setníkem gardy Svornost. Během revolučního roku 1848 se zapojil i do politického dění. Ve volbách roku 1848 byl zvolen na rakouský ústavodárný Říšský sněm. Zastupoval volební obvod Polička v Čechách. Uvádí se jako literát. Patřil ke sněmovní pravici. Na sněmu byl členem školského výboru. Po opětovném zavedení absolutismu zanechal politické i novinářské činnosti, přestal psát básně a malovat.

Historik Otto Urban řadí Vocela v této neoabsolutistické dekádě do skupiny konzervativních českých vlastenců, kteří pokračovali v rozvíjení národního svérázu, ovšem distancovali se od liberálního a demokratického odkazu roku 1848 a profilovali se důsledně loajálně k vládnímu zřízení.

V roce 1850 byl jmenován prvním českým mimořádným profesorem archeologie a dějin umění na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Společně s Karlem Vladislavem Zapem založil roku 1854 časopis Památky archaeologické a místopisné, který vychází dodnes. Jako první použil chemickou metodu při určování stáří bronzových předmětů.

Zasazoval se i o zrovnoprávnění češtiny s němčinou na vysokých školách. V českém i německém jazyce přednášel jako první v Čechách klasickou archeologii a dále estetiku, paleografii, historii právní, dějiny umění a numismatiku. Byl členem mnoha vědeckých ústavů (Krakov, Moskva, Kodaň, Petrohrad, Vídeň, Zábřeh, Štýrský Hradec, Leiden). Roku 1860 obdržel dánský řád Rytíř Danebrogu, roku 1869 titul dr. h.c. na univerzitě v Petrohradu.

Byl dvakrát ženat, po smrti první ženy Barbory se oženil s Matyldou Hovorkovou (*1818). Měli pět dětí, ze tří synů se dospělosti dožili Vojtěch (*1851) a Ladislav (*1854), i dcera Ludmila (*1860).

Zemřel v Praze v roce 1871 na zápal plic ve věku nedožitých 68 let, je pohřben na Olšanských hřbitovech.

Dílo:

Zprvu byl činný jako literát, vydával řadu romantických básnických a historicko-beletristických děl, samostatně i ve sbornících, v němčině i češtině, např. v časopisu Bohemia, Květy, či ve sbornících Aurora, České besedy, Denice aneb Noworočenka, Horník, Libussa, Wesna, či Perly české. Tituly jeho publikací svědčí pro převážně historické zájmy: Přemyslovci, Vězeň na Křivoklátě, Krvočíše (o pěstování vinné révy za Karla IV.), Kamenný dům, Mílek, psal také dramata, např. truchlohru Harfa, Poslední Orebita, Meč a kalich, Labirint slávy.

Zásadní význam pro svou dobu měla Anthologie z nowočeské literatury

Od publicistiky se vypracoval k tvorbě vědeckých článků a analytických publikací památek české archeologie a umění. Publikoval je v časopisech Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenchaften, Časopise Českého museum i v Památkách archeologických. Věnoval se také vědecké ilustraci. Vrcholná díla jeho kariéry jsou: Grundzüge der böhmischen Altherthumskunde, Prag 1845; dvojdílný spis Pravěk země české 1-2, Praha 1866-1868. Tímto dílem položil základy k vědecké archeologii u nás. Významné je jeho pojednání o památném Podmokelském pokladu, či rozbor nástěnných maleb o legendě sv. Jiří na zámku v Jindřichově Hradci. Jeho dílo si získalo velký ohlas i v zahraničí.

Jméno Jana Erazima Vocela bylo umístěno pod okny Národního muzea v Praze spolu s mnoha dalšími, viz dvaasedmdesát jmen české historie.

Jan Křtitel Erazim Vocel zemřel 16. 9. 1871 v Praze.

Komentáře