Dnes uplyne 110 let od narození spisovatele Jana Maria Tomeše

Jan Marius Tomeš – básník, kunsthistorik, esejista a překladatel, se narodil 20. 9. 1913 v Olomouci.  Studoval dějiny umění na FF UK (PhDr. 1952 prací Alois Bubák 1824–1870). V letech 1951–1958 byl přednostou oddělení moderního umění v Národní galerii v Praze. Od roku 1959 pracoval nejprve jako odborný asistent, posléze jako docent v oboru dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (na základě habilitační práce Antonín Slavíček 1870–1910).

Přispíval do novin a časopisů: Studentský časopis, Kritický měsíčník, Rovnost, Práce, Kytice, Mladé archy, Blok, Nový život, Literární noviny, Zprávy Spolku českých bibliofilů, Výtvarná práce, Výtvarné umění, ROK aj.

První knihy veršů Tomeš publikoval za okupace a těsně po ní (Klubko Ariadnino, Za…), později jeho vysoce abstraktní až ezoterická lyrika, vycházející z tvorby Otokara Březiny, Vladimíra Holana, Josefa Palivce a Paula Valéryho, nemohla být pro nesoulad s dobovou normou publikována; znovu se jako básník představil až v 90. letech (Staré zahrady). Tomešova poezie se snaží odkrýt a postihnout tajemství skryté za vnější dimenzí reality. Navozuje atmosféru přechodu mezi dnem a nocí, snem, přeludem či vizí a skutečností, abstraktním a konkrétním, dosažitelným a nepostižitelným, které může být jen náznakem a dotykem nevýslovna. Vědomí neúplnosti bytí a lidského nazírání motivuje básníkovy stálé ponory do říše krásy a tušených rozkoší ducha. Množstvím inverzí, strojených přirovnání, knižních metafor a výrazů, synestézií a personifikací abstrakt dosahoval Tomeš výrazu hymnické vznešenosti směřující k přesahu smysly dostupného světa.
Tomešův zájem o vztahy tvarů i zaujetí vnitřním životem věcí předznamenává jeho rozsáhlé dílo výtvarně teoretické a historické, věnované zejména českému, ale i světovému výtvarnému umění 19. století. Eseje o literatuře a výtvarném umění předkládá výbor Slovo a tvar.
Jako editor zprostředkovával Tomeš dílo Ivana Blatného a francouzských surrealistů; na frankofonní oblast byl též soustředěn jeho zájem překladatelský.

Jan Marius Tomeš zemřel 11. 8. 2010.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře