Dnes uplyne 35 let od úmrtí básníka Josefa Lederera

Josef Lederer se narodil 27. 10. 1917 v Praze. Pocházel z rodiny obchodníka. Po absolvování gymnázia začal studovat na FF UK (1935–1936) a v Paříži (1937–1939). Od roku 1939 žil trvale v Anglii, kde pokračoval ve studiích na Velšské univerzitě ve Swansea (PhDr. získal 1951 na univerzitě v Londýně). V roce 1943 začal pracovat jako hlasatel a redaktor českého vysílání rozhlasové stanice BBC. Od roku 1951 spolupracoval také s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. Vyučoval angličtinu a češtinu na různých anglických školách, od roku 1963 přednášel anglickou literaturu 16. a 17. století a moderní evropské drama na Severolondýnské polytechnice.

Debutoval ve Studentském časopise (1937 pod pseud. Jiří Klan), dále přispíval do Kritického měsíčníku a Obzorů; v emigraci publikoval zejména v periodikách Čechoslovák, Obzor a Zítřek (vše Londýn), Československý přehled (New York), Svědectví (Paříž) a Rozmluvy (Londýn). Četné literárněvědné studie Lederer otiskoval anglicky v různých odborných časopisech. Příležitostně také překládal z angličtiny, němčiny a francouzštiny, hlavně pro potřeby rozhlasových stanic, kde působil. Užíval pseudonymu Jiří Klan.

Jestliže již ve svých básnických počátcích byl ovlivněn výrazovou úsporností Františka Halase, v exilové tvorbě, odtržen od živého prostředí rodného jazyka, věnoval Lederer jazykové výstavbě veršů zvýšenou pozornost. Jeho poezie odmítá veršovou snadnost a usiluje o syntézu tvaru a myšlenkové hloubky. Téměř klasicistní precizností, s níž respektuje rytmická pravidla dané veršové struktury (např. elegie), má blízko k básnické tvorbě Josefa Palivce. Meditativně reflexivní charakter výpovědi je podřízen zvukomalebné sugesci verše, jež je chápána jako jedna z určujících vlastností druhu. Pocity bezdomovce (Sopka islandská a jiné verše) i základní existenciální otázky, kladené člověku–umělci, vstupují u Lederera do složitého historicko–kulturního kontextu, jenž prohlubuje intelektuální náročnost autorské promluvy (časté využívání antických motivů, odkazy z anglické literatury apod.). Intelektuální ráz Ledererovy poezie spoluurčovala jeho literárněhistorická profese, v níž se zaměřil především na anglické renesanční a barokní písemnictví (byl uznávaným znalcem anglického básníka Johna Donna).

Josef Lederer zemřel 10. 4. 1985 v Delftu (Holandsko).

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře